Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 12-01-2021 10:05:00   12-01-2021 10:03:00

ALEVİLERİN Z KUŞAĞI VE GELECEK VİZYONU

Z Kuşağı, daha çok 2000-2020 yılları arasında doğan gençleri ifade ediyor. Bu Nesil,  aynı zamanda “İnternet Kuşağı, Milenyum Çocukları, Milenyum sonrası Bireyler” ve benzeri  isimlerle de anılıyor. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z Kuşağında yer alan bu gençler bilim, iletişim-bilişim ve teknolojinin kucağında büyüdükleri için kendilerini şanslı hisediyorlar. Haklı da sayılırlar! Modernleşme sürecini çekirdekten yaşıyorlar. Dolayısıyla ülke siyasetinde ve geleceğinde potansiyel bir dinanizmi oluşturuyorlar. Hal böyle olunca şimdilik ve mâlesef Alevi örgütsel kurumları dışında, başta siyasi partiler olmak üzere, araştırma-piar şirketleri, AKP, Diyanet-Cemaatler de bu Kuşağın peşine düşmüş oluyor.! Peki neden?

Z Kuşağının Bazı Temel Özellikleri

Z Kuşağı jenerasyonunda yer alanlar hızlı ve analatik düşünme yetisine sahiptirler. Özgüvenleri yüksek ve bireysel davranırlar. Toplumsallaşmadan daha çok kendi başlarına buyrukturlar. Dolayısıyla bağımsız ve özgür yaşamayı severler. Soru soran ve cevap arayan bir özelliğe sahipler. Daha çok okuyarak edindikleri bilgiyi, kendi gözlemleriyle deneyimleyip pratik hayatlarında uygulamayı yeğlerler. Başkası için yaşamaz, her kulağa göre konuşmaz, her göze göre görsellik pozları vermezler. Zeka ve beceri konusunda kendilerini hisettirmesini, her ortamda başarırlar. Zira kompleskleri yoktur. Egoları gelişmemiştir. Disiplini kabul etmeyen, gösterişten uzak ve sıradan bir giyim kuşama sahiptirler. İnsanları ötekileştirmezler. Enpati kuruyor ve karşısındakileri anlamaya çalışıyorlar. Öyleki aslında sivil iteatsizliğe en yakın olan bir jenerasyondan sözediyoruz; Z Kuşağı!  Sade yaşar ve kimseye kendilerini beğendirme gibi bir dertleri de yoktur. Cinsiyet ayrımını rededen, doğaya karşı duyarlı, hayvan haklarına saygılı bir kuşak olarak gelişen Z Kuşağı din, dil, ırk ayrımını redediyor. Geleçek için, zaman çizelgelerini oluştururlarken değerler üzerinden yaratılan kaynaklarla, yapabilirlik, yeterlilik ve yetkinllikleri temel ilke alarak, bir vizyon sahibi olmak isterler. Ebevynlerinden bağımsız ideolojik tercihler ve sosyal statüye bağlı değişkenliklere hep açıktırlar. Diğer bir deyimle aslında sevimli zamane çocuklarıdırlar bunlar!

Alevilerin Z Kuşağı (20’li gençler), Ebeveynleri (Anne-Babaları) ve Alevi Örgütsel Yapıları

Laf aramızda ama, esas itibariyle Z Kuşağına içkin özelliklerin çoğunun, Alevi felsefesiyle  paralel bir uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Zaten inancın felsefik yapısında; suret-i Haktan olan her Can, Alevi inancının halkası içerisindedir. Zira uygar dünyanın özgür bireyleri olarak; başta İnsan olmak üzere tüm canlılara enpatiyle yaklaşmak ve hak-hukuk-adalet ekseninde doğa ile barışık olmak Alevi felsefesinin temel özelliklerindendir. Bu gerçeklik bir yana ancak, Alevi Anne-Babaları ve Örgütsel kurumları, inanç önderleri (Dedeleri, Pirleri) genç çocukları-talipleri için yapılan bu türden anket sonuçlarını çok özel bir tittizlikle incelemelidirler. Sözkonusu bu Piar araştırmalarında ortaya çıkan sonuçları bireysel, ailesel ve toplumsal bazda katagorize ederek, çok yönlü ele alıp sonuçlarını bilince çıkarmalıdırlar. Şimdi bazı olasılıklar üzerinden haraketle, “Alevi inancı ve Z Kuşağı“ bağlamında konuyu biraz daha detaylandıralım.

Söz gelimi Alevi Ebevynlerin ve Örgütsel kurumlarının (Dernek vakıf, Cemevi yöneticilerinin, dedelerinin) kendi Z Kuşağıyla, yakın bir geleçekte çatışmaları gündeme gelebilir mi? Bu mümkündür! Lakin bu çatışmanın ipuçlarını, gençlerin; örgütsel mekanlardan uzaklaşmalarından anlamaktayız. Alevilerin Z Kuşağı; Alevi örğütsel mekanlara uğramadıkları, hergeçen gün bu mekanlarda kendilerine dayatılan kirli (eksik, yanlış) temelsiz, iknadan uzak bilgilerle yol alınamayacağını artık net bir biçimde görmektedirler. Zira Alevilere mensup Z Kuşağı ile Ebeveynleri ve Örgütsel kurumları arasında hergeçen gün büyük uçarumlar oluşmaktadır. Uçurumun en tepe noktasını; son yıllarda inanç içerisine bu çağda bile zorla monte edilen bazı İslami ve Türkçü-ırkcı siyasal öğeler oluşturulmaktadır.

Bu çalışma çevresini iki ayrı kategoride ele almak mümkündür. Birisi uygulamalı inançsal ritüeller, diğeri de etnik-siyasal alanlara haiz, kapitalist modernitenin de dayattığı apolitik davranış biçimleridir.

 1. Farklı Coğrafi bölgelere mensup Türkiye genelinde Z Kuşağı; dinden (İslami yaşam tarzından) uzaklaşırken, Aleviler; Ehl-i Beytci-Şiacı (İmam Ali, Fatıma, 12 İmam, Kerbela vb. gibi) kipsel argümanlarla dinsel motivleri, acımadan kendi Z Kuşağı gençlerine enjekte etmektedirler. 21. yüzyılın dönencesinde acaba bu ne kadar akıllıca ve hakkaniyetli bir davranış biçimidir?
 2. Yine siyasi bağlamda; resmi tarih kalıplarıyla devletçi, Atatürkçü, Milliyetçi-ırkçı bir eksen üzerinden haraketle Türk İslam Sentezci bir çizgiden ısrar etmek, Alevilerin Z Kuşağını bu örgütsel mekanlardan uzaklaştırmak anlamına gelmektedir. Öyleki inanç ritüellerine siyasi figür ve objelerin Türk ırkçılığıyla bu denli bocalanması ne kadar mantıki ve ahlaki bir davranıştır?

Alevilerin Z Kuşağı, Doğru Soru Sormasını ve  Mantıki Cevaplar Almasını Sever!

Bu vesileyle, Z Kuşağının Alevi Ebevynleri (Anne-Babalar), Örgütsel yapıların yöneticileri, İnanç önderleri (Dedeler, Pirler) içiçe geçmiş şu 12 temel soruya içtenlikle cevaplar aramalı ve bulmalıdırlar!

 1. Alevi gençlerinin aktiv olarak kullandıkları İnternet platformlarını aynı düzeyde kullanabiliyormusunuz? Sizleri ilgilendiren, özellikle inancınıza dair konuları merak edip, karşılaştırmalı bir yöntemle araştırıp okuyormusunuz? Elde ettiğiniz gerçek veriler ışığında Z Kuşağındaki çocuklarınızla-gençlerinizle oturup, kalıplaşmış temel dürtülerinizi değil,  köklerinizin sırrını yani hakikati tartışabiliyormusunuz?
 2. Alevilerin Z Kuşağına; Alevi inancının-yolunun “Muhammed-Ali’den kaldığını“, tarihsel paradigmalar düzleminde anlatabilirmisiniz? İslam Peygamberi Muhammed‘i, İslamın 4. Halifesi İmam Ali’yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 İslam ülkesinde arşivlenmiş yazılı İslami kaynakları bir kenara itip, kendi yarattığınız masallarla-hurafalarla elde ettiğiniz bilgilerle çocuklarınızı-gençlerinizi yani taliplerinizi bu anlattıklarınıza ikna edebilirmisiniz?
 3. Alevilerin Z Kuşağına, yani çocuklarınıza-gençlerinize inancınızın temel düsturlarından biri olan Ahiret kardeşliği Müsahipliğin, Amca çocukları ve Kayınpeder-enişte ilişkisi içerisindeki Muhammed-Ali’den  kalma olduğunu nasıl ve hangi ağdalı bir dille anlatarak yutturabilirsiniz? Alevi televizyon kanallarına çıkıp endam ederek, “İmam Hüseyin’i sevmeyenin insan bile olamayacağını ve yine gençlere seslenerek kitap okuyarak kafalarını karıştırmamlarını“ haykıran nur yüzlü sevgili Dedeler (!), inancın felsefi yapısıyla ters düşen, insanı ve hakikati-bilimsel bilgiyi öteleyici bu söylemden hala ısrar edecekmisiniz?
 4. Çocuklarınızın-gençlerinizin (Alevi Z Kuşağına) gözlerinin içine bakarak; günümüzden 1400 yıl önce yaşamış olan İmam Ali’nin İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in yeryüzündeki hükmü için cenklerini-savaşlarını ve bu savaşlardaki üstün başarılarını yutkunmadan, kanınız donmadan anlatabilirmisiniz?
 5. Alevilerin Z Kuşağına; İmam Ali’nin, girdiği savaşlarda kafirlere (!) karşı savurduğu Zülfikâr kılıcının 40 arşın uzadığını, bu kılıçla zalimleri yokettiğini, bu da yetmezmiş İmam Ali’nin üç telli Cüra çaldığını içten bir heyecanla anlatabilirmisiniz? Bu masalı anlatarak, bunu gençlerinize kabul ettirme gibi bir şansınızın olduğunu hala düşünebiliyormusunuz?
 6. Alevilerin Z Kuşağını; İmam Ali’nin (Ehl-i beytin) dostuna dost, düşmanına düşman (tevella-teberra) bir konuma getirebilirmisiniz? Onlara Zülfikâr kuşandırıp, 1400 yıl önceki Ali düşmanlarına (!) karşı savaştırabilirmisiniz?
 7. Alevilerin Z Kuşağındaki Kızlarınıza; İmam Ali’nin eşi Fatıma’nın 1400 yıl öncesine ait üstün meziyetlerini ki; hiç okumadığınız İslam tarihinde dahi olmayan o gerçek dışı hikayelerle-hurafelerle anlatabilirmisiniz? Anlatsanız da, 2021 yılının Z Kuşağını bu masallara ikna edebilirmisiniz? 2020‘li yılların Z Kuşağına Fatıma’yı model bir Kadın olarak sitilize edebilirmisiniz? Yine Z Kuşağı içindeki genç kızlarınıza, 12 İmamın çoklu eşlerini, artı Cariyelerini övünerek anlatabilirmisiniz? Yada kutsal mekanlarınızda tertip ettiğiniz Kerbela anmalarında, her gece anlattığınız İmamların gerçek hayat öykülerindeki bu çoklu Kadınlar ve Cariyeler bölümüne hiç temas ediyormusunuz?
 8. Alevilerin Z Kuşağına; “Kendilerinin Öz Müslüman“ olduklarını, inançlarının İslamın bir “Anadolu versiyonu“ olduğunu kavratabilirmisiniz? Meselâ Z Kuşağını diyorum; Camilere götürebilirmisiniz? Ramazan orucunu tutturabilirmisiniz? Bir bütün olarak İslami bir yaşam tarzını bu saatten sonra Onlara biçip-giydirebilirmisiniz?
 9. Alevilerin Z Kuşağına yani çocuklarınıza-gençlerinize-taliplerinize İslamın ve İmanın şartlarını askâri düzeyde de olsa, bir “Öz Müslüman (!)“ olarak yerine getirmediğinizi, hangi argümanlarla anlatabilirsiniz? Nasıl kıvrak bir dille bu işin içinde yara almadan çıkabilirsiniz? Hak aşkına, hiç düşündünüz mü?
 10. Kutsal Ocaklarınızda asırlardan beri dizayn edilmiş Pir-Talip ilişkilerini bozarak, Toplu halde Ayin-i Cemlerinizi icrâ ettiğiniz, kendi maddi katkılarınızla vücuda getirdiğiniz mekanlarınızın Türk bayrağı ve M. Kemal resimleriyle olan ilgisini gönül rahatlığıyla anlatıp, buna karşın hala “Alevi felsefesinde ıkrçılığın mahkum edildiğinden“ sesiniz titremeden, dem vurabilirmisiniz? Aslında bütün dinlerin-inançların kutsadığı mekanlarda, bu türden siyasi objelerin olduğunu (!), Alevilerin Z Kuşağına yutturabilirmisiniz? Sözgelimi Camilerde olmayan bu siyasi-politik objelerin nedenini, “Onların gerçek Müslüman olmadıklarına“ yorabilirmisiniz?
 11. Alevi Z Kuşağına; kutsadığınız mekanlara utanmaz hırsız ürkekliğiyle giren Devlet ricalinin tarih boyunca Alevilerin en sadık dostları olduklarını; Cumhurriyetin (Emevilerin, Abbasilerin, Selçukluların, Osmanlıların), Alevilere gerçek bir vatandaş statüsüyle yaklaştığını, Koçgiri‘yi, Dersim‘i, Maraş‘ı, Çorum’u, Sıvas’ı vs. bir kenara bırakarak, dudaklarınız kurumadan kısa ve özlü cümlelerle anlatabilirmisiniz? Kur’an-ı Kerim’in okunmadığı bu kutsal mekanlarınızda, devlet yetkililerinin elinden aldığınız Kura-ı Kerim’i; bu Z Kuşağındaki gençlerinizin gözünün içine baka baka Onlara okutabilirmisiniz? Hiç düşündünüzmü, 21. Yüzyılın bu şafağında Gençlerinize; Kur‘an-i bir yaşam tarzı enpoze edebilirmisiniz?
 12. Alevi Z Kuşağına, Kurdi ve Tükmeni (yöresel) aksanlı Türkçenizle; “Kürtçe Anadiliyle ibadettin o kadar da önemli olmadığını, Cemlerde Kürtçe nefes-kılam okumanın, Kürtçe gılbang verilmesinin bir anlamının olmadığını, sonuçta hepimizin din kardeşi olduğunu ve dolayısıyla Alevilerin 72 millete bir nezarda baktığını, bu vesilieyle kutsal mekanlarınızda Türkçe dışında başka dillerin konuşulmaması gerektiğini“ hangi tatlı dillerle, içli ninnilerle anlatacaksınız? Hakka uğurlama erkânlarınızı, hiç anlamadığınız, ömrünüzce terrenüm bile etmediğiniz Arapça ayetler eşliğinde icrâ ederek,  son dokunuşta “Ruhuna el Fatiha“ diyerek, kalbinize bir türlü varmayan, şaşkınlıkla göklere açılan avuçlarınızı yüzünüze sürerken, böylesi bir hüzünlü havada Z Kuşağılya gözgöze gelebilirmisiniz?

Son Söz Yerine

Aslında söylenecek çok şey var, fakat son söz yerine; kısaca şu özlü cümlelerle makalemizi bağlayalım! Alevi Ebevynleri (Anne-Babaları) Alevi örgütsel kurumlarının cümle yöneticileri, İnanç önderleri Dedeleri, Pirleri; Sizler geleceğin sahipleri olan gençlerinizi yetiştiriyorsunuz, bunu asla unutmayınız! İnancın takkiyesiz ve asimilesiz bir özlük ile devam ettirilmesi için gençlerinize hakikati, kaynaklarıyla, ispatlarıyla, berâtıyla, delileriyle anlatmalısınız! Bakınız; gençlerin de sıkça okuduğu ve anlamlandırdığı tarihte Gençler- gençlik için söylenen sözlerin ne denli yerinde ve bir o kadar da gerçeğe dokunur olduğunu gözler önüne seren öğüt verici sözlerden bir demetle konumuzu bağlayalım:

Alman hukukcu, felsefeci, matematikçi, düşünür Gottfried Leibniz (1646-1716) “Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir!“ derken, gençlere yol gösternlerin yani Ebevynlerin (Anne-Babaların) Kurumsal yapılarının Yönetiçilerinin, Dedelerin-Pirlerein bilincine işaret eder.Amerikalı Filozof, bilim insanı, siyasetçi, düşünür Benjamin Franklin (1706-1790) Dünya ile gençlik arasında bir bağ kurarak der ki; “Gençliği anlayamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir.“ Yine Fransız düşünür ve siyaset kuramcısı Montesquieu (1689-1755) ise bir ulusun, topluluğun gençliğinin bozulmasının yetişkinlerin eliyle ancak mümkün olduğunu bellirterek; “Bir ulusun gençleri bozulmaz, onlar ancak yetişkinleri bozulduğu zaman bozulur!“ derken, şu ana kadar irdelediğimiz detayların sanki kısa bir özetini yapmıştır. Hak ile kalın! Genç kalın!

 

 

 

  Bu yazı 2696 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 29 20 5 4 63 30 64 +33
2 Galatasaray 31 19 8 4 61 30 61 +31
3 Fenerbahçe 30 18 7 5 54 31 59 +23
4 Trabzonspor 31 16 7 8 39 30 56 +9
5 Alanyaspor 30 14 9 7 48 29 49 +19
6 Hatayspor 30 14 9 7 51 36 49 +15
7 Gaziantep FK 30 12 7 11 44 34 47 +10
8 Fatih Karagümrük 31 12 10 9 46 38 45 +8
9 Sivasspor 30 9 7 14 37 35 41 +2
10 Göztepe 31 10 11 10 44 42 40 +2
11 Antalyaspor 30 8 7 15 29 36 39 -7
12 Konyaspor 29 9 11 9 35 35 36 0
13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4
15 Kayserispor 30 8 14 8 23 39 32 -16
16 Kasımpaşa 30 8 15 7 33 47 31 -14
17 Başakşehir FK 30 7 14 9 32 48 30 -16
18 MKE Ankaragücü 29 8 16 5 35 49 29 -14
19 BB Erzurumspor 30 6 15 9 28 49 27 -21
20 Gençlerbirliği 29 7 16 6 26 51 27 -25
21 Denizlispor 29 6 16 7 26 50 25 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 28 17 5 6 42 20 57 +22
2 Samsunspor 28 15 4 9 44 26 54 +18
3 Adana Demirspor 28 15 6 7 47 24 52 +23
4 Altay 27 16 9 2 52 29 50 +23
5 Altınordu 27 14 6 7 40 33 49 +7
6 İstanbulspor 28 14 8 6 49 30 48 +19
7 Ankara Keçiörengücü 28 13 8 7 34 20 46 +14
8 Tuzlaspor 28 12 11 5 36 41 41 -5
9 Bursaspor 27 12 11 4 45 41 40 +4
10 Bandırmaspor 27 11 11 5 34 33 38 +1
11 Ümraniyespor 27 10 10 7 32 35 37 -3
12 Boluspor 27 9 13 5 28 30 32 -2
13 Balıkesirspor 27 7 12 8 28 39 29 -11
14 Adanaspor 27 7 13 7 35 40 28 -5
15 Menemenspor 27 6 11 10 29 44 28 -15
16 Akhisarspor 28 7 17 4 29 48 25 -19
17 Ankaraspor 28 4 17 7 22 47 19 -25
18 Eskişehirspor 27 1 18 8 16 62 8 -46
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 31 23 2 6 70 21 75 +49
2 Van Spor 31 17 8 6 51 28 57 +23
3 Sakaryaspor 31 15 4 12 50 29 57 +21
4 Kırşehir Belediyespor 31 16 7 8 44 25 56 +19
5 Kırklarelispor 31 14 5 12 44 25 54 +19
6 Etimesgut Belediyespor 31 15 9 7 51 26 52 +25
7 Bodrumspor 31 15 9 7 64 41 52 +23
8 Turgutluspor 31 15 12 4 40 43 49 -3
9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 10 9 49 41 45 +8
10 Serik Belediyespor 31 11 8 12 44 39 45 +5
11 Karacabey Belediyespor 31 12 12 7 40 35 43 +5
12 Pendikspor 31 12 15 4 50 42 40 +8
13 Pazarspor 31 11 15 5 50 53 38 -3
14 Sivas Belediyespor 31 8 10 13 42 40 37 +2
15 1922 Konyaspor 31 9 15 7 38 40 34 -2
16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 17 4 38 52 34 -14
17 Kastamonuspor 31 7 14 10 26 45 31 -19
18 Elazığspor 31 8 18 5 40 62 26 -22
19 Mamak FK 31 6 19 6 28 91 24 -63
20 Kardemir Karabükspor 31 1 28 2 10 91 2 -81
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 25 17 2 6 35 15 57 +20
2 1928 Bucaspor 25 16 2 7 48 16 55 +32
3 Yeşilyurt Belediyespor 25 15 6 4 42 20 49 +22
4 Ofspor 25 12 5 8 37 27 44 +10
5 Arnavutköy Belediye 25 12 6 7 37 25 43 +12
6 Belediye Derincespor 25 10 5 10 36 21 40 +15
7 Artvin Hopaspor 25 9 9 7 35 35 34 0
8 Edirnespor 25 8 9 8 29 30 32 -1
9 Fatsa Belediyespor 25 8 9 8 18 23 32 -5
10 1877 Alemdağspor 25 8 12 5 32 41 29 -9
11 Kızılcabölükspor 25 6 10 9 23 28 27 -5
12 Nevşehir Belediyespor 25 7 13 5 25 27 26 -2
13 Payasspor 25 5 13 7 26 42 22 -16
14 Çankaya FK 25 6 15 4 17 41 22 -24
15 Antalya Kemerspor 25 5 14 6 21 41 21 -20
16 Manisaspor 25 1 15 9 16 45 12 -29
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/04/2021 Alanyaspor vs Gençlerbirliği
 04/04/2021 Başakşehir FK vs Yeni Malatyaspor
 04/04/2021 MKE Ankaragücü vs Antalyaspor (H:1)
 04/04/2021 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 05/04/2021 Fenerbahçe vs Denizlispor
 06/04/2021 Fatih Karagümrük vs Hatayspor
 06/04/2021 Göztepe vs Çaykur Rizespor
 06/04/2021 Trabzonspor vs Kayserispor
 07/04/2021 Gençlerbirliği vs BB Erzurumspor
 07/04/2021 Konyaspor vs MKE Ankaragücü
 08/04/2021 Denizlispor - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Denizlispor yenilmez
 08/04/2021 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Fenerbahçe ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 08/04/2021 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 10/04/2021 Çaykur Rizespor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/04/2021 Sivasspor - Konyaspor Sivasspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/04/2021 Menemenspor vs Ümraniyespor
 04/04/2021 Balıkesirspor vs Bandırmaspor
 05/04/2021 Bursaspor vs Altay
 09/04/2021 Ankara Keçiörengücü vs Altınordu
 09/04/2021 Eskişehirspor vs Giresunspor
 09/04/2021 İstanbulspor vs Tuzlaspor
 10/04/2021 Altay vs Boluspor
 10/04/2021 Bandırmaspor vs Menemenspor
 10/04/2021 Samsunspor vs Balıkesirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/04/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pazarspor
 07/04/2021 Elazığspor vs Sakaryaspor
 07/04/2021 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 07/04/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırklarelispor
 07/04/2021 Kastamonuspor vs 1922 Konyaspor
 07/04/2021 Mamak FK vs Bodrumspor
 07/04/2021 Pendikspor vs Karacabey Belediyespor
 07/04/2021 Serik Belediyespor vs Van Spor
 07/04/2021 Sivas Belediyespor vs Kırşehir Belediyespor
 07/04/2021 Turgutluspor vs Tarsus İdman Yurdu
 07/04/2021 Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor Etimesgut Belediyespor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Etimesgut Belediyespor yenilmez
 07/04/2021 Sivas Belediyespor - Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Belediyespor yenilmez
 11/04/2021 Kırşehir Belediyespor - Mamak FK Kırşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Belediyespor yenilmez
 11/04/2021 Kırklarelispor - Turgutluspor Turgutluspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kırklarelispor yenilmez
 11/04/2021 1922 Konyaspor - Sivas Belediyespor Sivas Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  1922 Konyaspor yenilmez
 11/04/2021 Kırklarelispor - Turgutluspor Kırklarelispor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
 11/04/2021 Van Spor - Kardemir Karabükspor Kardemir Karabükspor ligdeki son 9 maçını kaybetti  Van Spor kazanır
 11/04/2021 Pazarspor - Serik Belediyespor Serik Belediyespor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Pazarspor yenilmez
 11/04/2021 Kırşehir Belediyespor - Mamak FK Mamak FK ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Kırşehir Belediyespor yenilmez
 11/04/2021 Sakaryaspor - Bayburt Özel İdare Spor Sakaryaspor ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Sakaryaspor yenilmez
 11/04/2021 Eyüpspor - Kastamonuspor Eyüpspor ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi  Eyüpspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/04/2021 Arnavutköy Belediye vs Fatsa Belediyespor
 08/04/2021 Artvin Hopaspor vs Nevşehir Belediyespor
 08/04/2021 Belediye Derincespor vs Edirnespor
 08/04/2021 Diyarbekirspor vs Antalya Kemerspor
 08/04/2021 Manisaspor vs Çankaya FK
 08/04/2021 Payasspor vs Ofspor
 08/04/2021 1877 Alemdağspor vs Kızılcabölükspor
 08/04/2021 1928 Bucaspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 08/04/2021 Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediyespor Artvin Hopaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
 08/04/2021 Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
 08/04/2021 Manisaspor - Çankaya FK Çankaya FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Manisaspor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
 • YUKARI