Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 12-01-2021 10:05:00   12-01-2021 10:03:00

ALEVİLERİN Z KUŞAĞI VE GELECEK VİZYONU

Z Kuşağı, daha çok 2000-2020 yılları arasında doğan gençleri ifade ediyor. Bu Nesil,  aynı zamanda “İnternet Kuşağı, Milenyum Çocukları, Milenyum sonrası Bireyler” ve benzeri  isimlerle de anılıyor. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z Kuşağında yer alan bu gençler bilim, iletişim-bilişim ve teknolojinin kucağında büyüdükleri için kendilerini şanslı hisediyorlar. Haklı da sayılırlar! Modernleşme sürecini çekirdekten yaşıyorlar. Dolayısıyla ülke siyasetinde ve geleceğinde potansiyel bir dinanizmi oluşturuyorlar. Hal böyle olunca şimdilik ve mâlesef Alevi örgütsel kurumları dışında, başta siyasi partiler olmak üzere, araştırma-piar şirketleri, AKP, Diyanet-Cemaatler de bu Kuşağın peşine düşmüş oluyor.! Peki neden?

Z Kuşağının Bazı Temel Özellikleri

Z Kuşağı jenerasyonunda yer alanlar hızlı ve analatik düşünme yetisine sahiptirler. Özgüvenleri yüksek ve bireysel davranırlar. Toplumsallaşmadan daha çok kendi başlarına buyrukturlar. Dolayısıyla bağımsız ve özgür yaşamayı severler. Soru soran ve cevap arayan bir özelliğe sahipler. Daha çok okuyarak edindikleri bilgiyi, kendi gözlemleriyle deneyimleyip pratik hayatlarında uygulamayı yeğlerler. Başkası için yaşamaz, her kulağa göre konuşmaz, her göze göre görsellik pozları vermezler. Zeka ve beceri konusunda kendilerini hisettirmesini, her ortamda başarırlar. Zira kompleskleri yoktur. Egoları gelişmemiştir. Disiplini kabul etmeyen, gösterişten uzak ve sıradan bir giyim kuşama sahiptirler. İnsanları ötekileştirmezler. Enpati kuruyor ve karşısındakileri anlamaya çalışıyorlar. Öyleki aslında sivil iteatsizliğe en yakın olan bir jenerasyondan sözediyoruz; Z Kuşağı!  Sade yaşar ve kimseye kendilerini beğendirme gibi bir dertleri de yoktur. Cinsiyet ayrımını rededen, doğaya karşı duyarlı, hayvan haklarına saygılı bir kuşak olarak gelişen Z Kuşağı din, dil, ırk ayrımını redediyor. Geleçek için, zaman çizelgelerini oluştururlarken değerler üzerinden yaratılan kaynaklarla, yapabilirlik, yeterlilik ve yetkinllikleri temel ilke alarak, bir vizyon sahibi olmak isterler. Ebevynlerinden bağımsız ideolojik tercihler ve sosyal statüye bağlı değişkenliklere hep açıktırlar. Diğer bir deyimle aslında sevimli zamane çocuklarıdırlar bunlar!

Alevilerin Z Kuşağı (20’li gençler), Ebeveynleri (Anne-Babaları) ve Alevi Örgütsel Yapıları

Laf aramızda ama, esas itibariyle Z Kuşağına içkin özelliklerin çoğunun, Alevi felsefesiyle  paralel bir uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Zaten inancın felsefik yapısında; suret-i Haktan olan her Can, Alevi inancının halkası içerisindedir. Zira uygar dünyanın özgür bireyleri olarak; başta İnsan olmak üzere tüm canlılara enpatiyle yaklaşmak ve hak-hukuk-adalet ekseninde doğa ile barışık olmak Alevi felsefesinin temel özelliklerindendir. Bu gerçeklik bir yana ancak, Alevi Anne-Babaları ve Örgütsel kurumları, inanç önderleri (Dedeleri, Pirleri) genç çocukları-talipleri için yapılan bu türden anket sonuçlarını çok özel bir tittizlikle incelemelidirler. Sözkonusu bu Piar araştırmalarında ortaya çıkan sonuçları bireysel, ailesel ve toplumsal bazda katagorize ederek, çok yönlü ele alıp sonuçlarını bilince çıkarmalıdırlar. Şimdi bazı olasılıklar üzerinden haraketle, “Alevi inancı ve Z Kuşağı“ bağlamında konuyu biraz daha detaylandıralım.

Söz gelimi Alevi Ebevynlerin ve Örgütsel kurumlarının (Dernek vakıf, Cemevi yöneticilerinin, dedelerinin) kendi Z Kuşağıyla, yakın bir geleçekte çatışmaları gündeme gelebilir mi? Bu mümkündür! Lakin bu çatışmanın ipuçlarını, gençlerin; örgütsel mekanlardan uzaklaşmalarından anlamaktayız. Alevilerin Z Kuşağı; Alevi örğütsel mekanlara uğramadıkları, hergeçen gün bu mekanlarda kendilerine dayatılan kirli (eksik, yanlış) temelsiz, iknadan uzak bilgilerle yol alınamayacağını artık net bir biçimde görmektedirler. Zira Alevilere mensup Z Kuşağı ile Ebeveynleri ve Örgütsel kurumları arasında hergeçen gün büyük uçarumlar oluşmaktadır. Uçurumun en tepe noktasını; son yıllarda inanç içerisine bu çağda bile zorla monte edilen bazı İslami ve Türkçü-ırkcı siyasal öğeler oluşturulmaktadır.

Bu çalışma çevresini iki ayrı kategoride ele almak mümkündür. Birisi uygulamalı inançsal ritüeller, diğeri de etnik-siyasal alanlara haiz, kapitalist modernitenin de dayattığı apolitik davranış biçimleridir.

 1. Farklı Coğrafi bölgelere mensup Türkiye genelinde Z Kuşağı; dinden (İslami yaşam tarzından) uzaklaşırken, Aleviler; Ehl-i Beytci-Şiacı (İmam Ali, Fatıma, 12 İmam, Kerbela vb. gibi) kipsel argümanlarla dinsel motivleri, acımadan kendi Z Kuşağı gençlerine enjekte etmektedirler. 21. yüzyılın dönencesinde acaba bu ne kadar akıllıca ve hakkaniyetli bir davranış biçimidir?
 2. Yine siyasi bağlamda; resmi tarih kalıplarıyla devletçi, Atatürkçü, Milliyetçi-ırkçı bir eksen üzerinden haraketle Türk İslam Sentezci bir çizgiden ısrar etmek, Alevilerin Z Kuşağını bu örgütsel mekanlardan uzaklaştırmak anlamına gelmektedir. Öyleki inanç ritüellerine siyasi figür ve objelerin Türk ırkçılığıyla bu denli bocalanması ne kadar mantıki ve ahlaki bir davranıştır?

Alevilerin Z Kuşağı, Doğru Soru Sormasını ve  Mantıki Cevaplar Almasını Sever!

Bu vesileyle, Z Kuşağının Alevi Ebevynleri (Anne-Babalar), Örgütsel yapıların yöneticileri, İnanç önderleri (Dedeler, Pirler) içiçe geçmiş şu 12 temel soruya içtenlikle cevaplar aramalı ve bulmalıdırlar!

 1. Alevi gençlerinin aktiv olarak kullandıkları İnternet platformlarını aynı düzeyde kullanabiliyormusunuz? Sizleri ilgilendiren, özellikle inancınıza dair konuları merak edip, karşılaştırmalı bir yöntemle araştırıp okuyormusunuz? Elde ettiğiniz gerçek veriler ışığında Z Kuşağındaki çocuklarınızla-gençlerinizle oturup, kalıplaşmış temel dürtülerinizi değil,  köklerinizin sırrını yani hakikati tartışabiliyormusunuz?
 2. Alevilerin Z Kuşağına; Alevi inancının-yolunun “Muhammed-Ali’den kaldığını“, tarihsel paradigmalar düzleminde anlatabilirmisiniz? İslam Peygamberi Muhammed‘i, İslamın 4. Halifesi İmam Ali’yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 İslam ülkesinde arşivlenmiş yazılı İslami kaynakları bir kenara itip, kendi yarattığınız masallarla-hurafalarla elde ettiğiniz bilgilerle çocuklarınızı-gençlerinizi yani taliplerinizi bu anlattıklarınıza ikna edebilirmisiniz?
 3. Alevilerin Z Kuşağına, yani çocuklarınıza-gençlerinize inancınızın temel düsturlarından biri olan Ahiret kardeşliği Müsahipliğin, Amca çocukları ve Kayınpeder-enişte ilişkisi içerisindeki Muhammed-Ali’den  kalma olduğunu nasıl ve hangi ağdalı bir dille anlatarak yutturabilirsiniz? Alevi televizyon kanallarına çıkıp endam ederek, “İmam Hüseyin’i sevmeyenin insan bile olamayacağını ve yine gençlere seslenerek kitap okuyarak kafalarını karıştırmamlarını“ haykıran nur yüzlü sevgili Dedeler (!), inancın felsefi yapısıyla ters düşen, insanı ve hakikati-bilimsel bilgiyi öteleyici bu söylemden hala ısrar edecekmisiniz?
 4. Çocuklarınızın-gençlerinizin (Alevi Z Kuşağına) gözlerinin içine bakarak; günümüzden 1400 yıl önce yaşamış olan İmam Ali’nin İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in yeryüzündeki hükmü için cenklerini-savaşlarını ve bu savaşlardaki üstün başarılarını yutkunmadan, kanınız donmadan anlatabilirmisiniz?
 5. Alevilerin Z Kuşağına; İmam Ali’nin, girdiği savaşlarda kafirlere (!) karşı savurduğu Zülfikâr kılıcının 40 arşın uzadığını, bu kılıçla zalimleri yokettiğini, bu da yetmezmiş İmam Ali’nin üç telli Cüra çaldığını içten bir heyecanla anlatabilirmisiniz? Bu masalı anlatarak, bunu gençlerinize kabul ettirme gibi bir şansınızın olduğunu hala düşünebiliyormusunuz?
 6. Alevilerin Z Kuşağını; İmam Ali’nin (Ehl-i beytin) dostuna dost, düşmanına düşman (tevella-teberra) bir konuma getirebilirmisiniz? Onlara Zülfikâr kuşandırıp, 1400 yıl önceki Ali düşmanlarına (!) karşı savaştırabilirmisiniz?
 7. Alevilerin Z Kuşağındaki Kızlarınıza; İmam Ali’nin eşi Fatıma’nın 1400 yıl öncesine ait üstün meziyetlerini ki; hiç okumadığınız İslam tarihinde dahi olmayan o gerçek dışı hikayelerle-hurafelerle anlatabilirmisiniz? Anlatsanız da, 2021 yılının Z Kuşağını bu masallara ikna edebilirmisiniz? 2020‘li yılların Z Kuşağına Fatıma’yı model bir Kadın olarak sitilize edebilirmisiniz? Yine Z Kuşağı içindeki genç kızlarınıza, 12 İmamın çoklu eşlerini, artı Cariyelerini övünerek anlatabilirmisiniz? Yada kutsal mekanlarınızda tertip ettiğiniz Kerbela anmalarında, her gece anlattığınız İmamların gerçek hayat öykülerindeki bu çoklu Kadınlar ve Cariyeler bölümüne hiç temas ediyormusunuz?
 8. Alevilerin Z Kuşağına; “Kendilerinin Öz Müslüman“ olduklarını, inançlarının İslamın bir “Anadolu versiyonu“ olduğunu kavratabilirmisiniz? Meselâ Z Kuşağını diyorum; Camilere götürebilirmisiniz? Ramazan orucunu tutturabilirmisiniz? Bir bütün olarak İslami bir yaşam tarzını bu saatten sonra Onlara biçip-giydirebilirmisiniz?
 9. Alevilerin Z Kuşağına yani çocuklarınıza-gençlerinize-taliplerinize İslamın ve İmanın şartlarını askâri düzeyde de olsa, bir “Öz Müslüman (!)“ olarak yerine getirmediğinizi, hangi argümanlarla anlatabilirsiniz? Nasıl kıvrak bir dille bu işin içinde yara almadan çıkabilirsiniz? Hak aşkına, hiç düşündünüz mü?
 10. Kutsal Ocaklarınızda asırlardan beri dizayn edilmiş Pir-Talip ilişkilerini bozarak, Toplu halde Ayin-i Cemlerinizi icrâ ettiğiniz, kendi maddi katkılarınızla vücuda getirdiğiniz mekanlarınızın Türk bayrağı ve M. Kemal resimleriyle olan ilgisini gönül rahatlığıyla anlatıp, buna karşın hala “Alevi felsefesinde ıkrçılığın mahkum edildiğinden“ sesiniz titremeden, dem vurabilirmisiniz? Aslında bütün dinlerin-inançların kutsadığı mekanlarda, bu türden siyasi objelerin olduğunu (!), Alevilerin Z Kuşağına yutturabilirmisiniz? Sözgelimi Camilerde olmayan bu siyasi-politik objelerin nedenini, “Onların gerçek Müslüman olmadıklarına“ yorabilirmisiniz?
 11. Alevi Z Kuşağına; kutsadığınız mekanlara utanmaz hırsız ürkekliğiyle giren Devlet ricalinin tarih boyunca Alevilerin en sadık dostları olduklarını; Cumhurriyetin (Emevilerin, Abbasilerin, Selçukluların, Osmanlıların), Alevilere gerçek bir vatandaş statüsüyle yaklaştığını, Koçgiri‘yi, Dersim‘i, Maraş‘ı, Çorum’u, Sıvas’ı vs. bir kenara bırakarak, dudaklarınız kurumadan kısa ve özlü cümlelerle anlatabilirmisiniz? Kur’an-ı Kerim’in okunmadığı bu kutsal mekanlarınızda, devlet yetkililerinin elinden aldığınız Kura-ı Kerim’i; bu Z Kuşağındaki gençlerinizin gözünün içine baka baka Onlara okutabilirmisiniz? Hiç düşündünüzmü, 21. Yüzyılın bu şafağında Gençlerinize; Kur‘an-i bir yaşam tarzı enpoze edebilirmisiniz?
 12. Alevi Z Kuşağına, Kurdi ve Tükmeni (yöresel) aksanlı Türkçenizle; “Kürtçe Anadiliyle ibadettin o kadar da önemli olmadığını, Cemlerde Kürtçe nefes-kılam okumanın, Kürtçe gılbang verilmesinin bir anlamının olmadığını, sonuçta hepimizin din kardeşi olduğunu ve dolayısıyla Alevilerin 72 millete bir nezarda baktığını, bu vesilieyle kutsal mekanlarınızda Türkçe dışında başka dillerin konuşulmaması gerektiğini“ hangi tatlı dillerle, içli ninnilerle anlatacaksınız? Hakka uğurlama erkânlarınızı, hiç anlamadığınız, ömrünüzce terrenüm bile etmediğiniz Arapça ayetler eşliğinde icrâ ederek,  son dokunuşta “Ruhuna el Fatiha“ diyerek, kalbinize bir türlü varmayan, şaşkınlıkla göklere açılan avuçlarınızı yüzünüze sürerken, böylesi bir hüzünlü havada Z Kuşağılya gözgöze gelebilirmisiniz?

Son Söz Yerine

Aslında söylenecek çok şey var, fakat son söz yerine; kısaca şu özlü cümlelerle makalemizi bağlayalım! Alevi Ebevynleri (Anne-Babaları) Alevi örgütsel kurumlarının cümle yöneticileri, İnanç önderleri Dedeleri, Pirleri; Sizler geleceğin sahipleri olan gençlerinizi yetiştiriyorsunuz, bunu asla unutmayınız! İnancın takkiyesiz ve asimilesiz bir özlük ile devam ettirilmesi için gençlerinize hakikati, kaynaklarıyla, ispatlarıyla, berâtıyla, delileriyle anlatmalısınız! Bakınız; gençlerin de sıkça okuduğu ve anlamlandırdığı tarihte Gençler- gençlik için söylenen sözlerin ne denli yerinde ve bir o kadar da gerçeğe dokunur olduğunu gözler önüne seren öğüt verici sözlerden bir demetle konumuzu bağlayalım:

Alman hukukcu, felsefeci, matematikçi, düşünür Gottfried Leibniz (1646-1716) “Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir!“ derken, gençlere yol gösternlerin yani Ebevynlerin (Anne-Babaların) Kurumsal yapılarının Yönetiçilerinin, Dedelerin-Pirlerein bilincine işaret eder.Amerikalı Filozof, bilim insanı, siyasetçi, düşünür Benjamin Franklin (1706-1790) Dünya ile gençlik arasında bir bağ kurarak der ki; “Gençliği anlayamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir.“ Yine Fransız düşünür ve siyaset kuramcısı Montesquieu (1689-1755) ise bir ulusun, topluluğun gençliğinin bozulmasının yetişkinlerin eliyle ancak mümkün olduğunu bellirterek; “Bir ulusun gençleri bozulmaz, onlar ancak yetişkinleri bozulduğu zaman bozulur!“ derken, şu ana kadar irdelediğimiz detayların sanki kısa bir özetini yapmıştır. Hak ile kalın! Genç kalın!

 

 

 

  Bu yazı 3008 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 39 25 8 6 87 43 81 +44
2 Galatasaray 39 25 8 6 77 35 81 +42
3 Fenerbahçe 39 24 8 7 70 40 79 +30
4 Trabzonspor 39 18 7 14 48 36 68 +12
5 Sivasspor 39 15 7 17 52 42 62 +10
6 Hatayspor 39 17 12 10 62 52 61 +10
7 Alanyaspor 39 16 14 9 57 45 57 +12
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 57 +8
9 Gaziantep FK 39 14 12 13 58 51 55 +7
10 Göztepe 39 13 14 12 58 57 51 +1
11 Konyaspor 39 12 14 13 49 48 49 +1
12 Çaykur Rizespor 39 12 15 12 53 67 48 -14
13 Kasımpaşa 39 12 17 10 46 55 46 -9
14 Yeni Malatyaspor 39 10 14 15 48 50 45 -2
15 Başakşehir FK 39 11 16 12 41 55 45 -14
16 Antalyaspor 39 9 14 16 41 55 43 -14
17 Kayserispor 39 9 16 14 34 50 41 -16
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 39 10 21 8 46 64 38 -18
20 Gençlerbirliği 39 10 21 8 43 74 38 -31
21 Denizlispor 39 6 23 10 37 72 28 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/05/2021 Antalyaspor vs Konyaspor
 15/05/2021 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 15/05/2021 Fatih Karagümrük vs Denizlispor
 15/05/2021 Galatasaray vs Yeni Malatyaspor
 15/05/2021 Göztepe vs Beşiktaş
 15/05/2021 Hatayspor vs Gaziantep FK
 15/05/2021 Kayserispor vs Fenerbahçe
 15/05/2021 MKE Ankaragücü vs Alanyaspor
 15/05/2021 Sivasspor vs Kasımpaşa
 15/05/2021 Trabzonspor vs Gençlerbirliği
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
 • YUKARI